skip to Main Content

Noord-Holland

Bramen Plukken In Het Duingebied

Bramen plukken in het duingebied

Augustus staat bekend als de oogstmaand van de braam, ook in het duingebied. In het duin vindt u vooral dauwbraam. De dauwbraam is door de enorme hoeveelheid zon van de afgelopen maanden heerlijk en licht zoet van smaak. Komt u ze proeven?

Nationaal Park Zuid-Kennemerland
In Nationaal Park Zuid-Kennemerland kunt u zelf bramen plukken, maar alleen direct langs wegen en paden en in de speelterreinen.

Noordhollands Duinreservaat
In het Noordhollands Duinreservaat (NHD) mag u in augustus bramen ook buiten de wegen en de paden plukken. Let wel op, want honden zijn er buiten de paden niet toegestaan, ook niet als ze (kort) aangelijnd zijn.

Plukken niet toegestaan in infiltratiegebied
In het infiltratiegebied bij Castricum is plukken niet toegestaan. Hier bevinden zich kanalen met drinkwater. Dit water zakt in drie weken tijd door het zandpakket en wordt op deze manier gezuiverd van bacteriën en virussen. Bij deze open manier van zuiveren is besmetting, bijvoorbeeld door ontlasting van mensen, een gevaar.

Maaien
Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken, worden in het infiltratiegebied stukken riet gemaaid, zodat er een open, overzichtelijk gebied ontstaat. Bij dat maaien kunnen ook bramenstruiken worden weggemaaid. Dat is niet te voorkomen en noodzakelijk om Noord-Holland van fris en zuiver drinkwater te voorzien. In de rest van het duinreservaat staan echter voldoende bramenstruiken, zodat een ieder zijn of haar maaltje bij elkaar kan plukken.

Bron: PWN

Lees meer
Noord Hollandse Stranden Voortaan Beter Beschermd

Noord Hollandse stranden voortaan beter beschermd

PERSBERICHT

22-02-2018 Haarlem. Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van  afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties.

Het convenant is een vervolgstap op het ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en ‘Strandzonering 2025’.  Samen maken ze duidelijk waar wel en niet gebouwd mag worden op de stranden. Natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat het gelukt is de ‘gouden rand’ van de provincie beter te beschermen. ‘Met deze afspraken zijn we er met elkaar in geslaagd om het Landelijke Kustpact te vertalen naar de kust van Noord-Holland. Het is nu duidelijk op welke stranden natuur, stilte en openheid voorrang krijgen. Belangrijk nieuws is bijvoorbeeld dat er geen strandhuisjes bij Callantsoog kunnen komen. Wat ongerept is, blijft ongerept. Dankzij de steun van duizenden bezorgde kustbeschermers kregen we dit voor elkaar’, aldus Willem Hellevoort van Natuurmonumenten namens de samenwerkende groene partijen.

Rust en reuring in balans
In de strandzonering is de kust onderverdeeld in drie zones. Het grootste deel van de kust bestaat uit natuurstranden, waar rust en ruimte is veiliggesteld. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer bij, tenzij het al om vergunde bouwlocaties gaat. Uitzondering hierop zijn de badplaatsen Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen. Daar tegenover staan gebieden waar extra aandacht voor de natuur komt. Het totale pakket aan maatregelen brengen natuur, recreatie en economische ontwikkeling in balans.  “Er is ook een samenwerkingsagenda opgesteld om vraagstukken en thema’s te bespreken die nog verder uitgewerkt moeten, vertelt Ernest Briët van Landschap Noord-Holland. “Op de agenda staat onder andere de ontwikkeling van een gedragscode strandgebruik, om zo ongewenste effecten op het strand en de natuur te voorkomen. Die gedragscode is voor ons als natuurorganisaties heel belangrijk, omdat we vaak te maken hebben met verstoringen van de natuur door activiteiten op of rond het strand. De gedragscode leidt tot goede afspraken en gedragsregels waar we ons allemaal aan willen houden”.

Doorpakken met duinen en binnenduinrand
Voor de komende tijd ligt nog een flinke uitdaging voor een betere bescherming van het duinlandschap en de binnenduinrand. ‘Nieuwe wegen, agrarische ontwikkelingen, bungalowparken of appartementencomplexen zouden dit mooie en belangrijke landschap voor altijd kunnen aantasten. Tegelijk hebben de natuur- en milieuorganisaties er vertrouwen in dat er goede afspraken te maken zijn met gemeenten en de Provincie om de duinen en binnenduinrand te beschermen en de groene kwaliteiten te versterken, aldus Sijas Akkerman, van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.’

Landelijke Kustpact 
Met de eerdere vaststelling van de Zeeuwse Kustvisie in 2017 en de door provincie Zuid-Holland al in 2016 gemaakte strandzonering is het landelijke kustpact nu met de Noord-Hollandse kustafspraken grotendeels ingevuld voor de drie kustprovincies. “Het was niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk zijn toch alle partijen binnenboord gebleven en zijn er mooie afspraken gemaakt”, concludeert Joke Cuperus van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Zicht op rode vuurtopren Groote Kaap op Zanddijk in de Noordduinen bij Julianadorp;View on lighthouse Groote Kaap on Zanddijk in the Noorduinen near Julianadorp

Lees meer
Kustpact Noord-Holland

Kustpact Noord-Holland

Kustpact voor Noord-Holland uitgewerkt, Noord-Hollandse strandzones in kaart gebracht.

foto: Eric Wisse

Bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Het is de eerste uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland. Met de toekomstplannen en afspraken wordt duidelijk op welke stranden de natuur, stilte en openheid voorrang krijgen en op welke stranden eventueel nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden.

Het toekomstperspectief beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de hele Noord-Hollandse kuststrook, de nu geldende (wettelijke) kaders, trends, toekomstige ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. De verschillende strandzones zijn inzichtelijk op kaart gezet. De duinen en binnenduinrand komen later aan bod.

Natuurorganisaties tevreden met deze eerste stap

Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, PWN, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland hebben (in overleg met Staatsbosbeheer en Waternet) in dit proces nauw samengewerkt en zijn tevreden over deze eerste stap. ‘Dit is echt winst voor de kust’ volgens Ernest Briët  van Landschap Noord-Holland. Briët: “Met de strandzonering is helder waar natuurstranden liggen. Daar zijn rust en ruimte veilig voor nieuwe bebouwing. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer bij. Uitzondering zijn drie rode sterlocaties: bij Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen, bovenop al vergunde bouwlocaties. Daar tegenover staan de groene sterlocaties en de groene V’s voor extra natuurontwikkeling. Het geheel overziend is er naar onze opvatting een goede balans tussen natuur, recreatie en economische ontwikkeling”.

Flinke uitdaging voor duinen en binnenduinrand

Als natuurorganisaties zijn we voornemens om te tekenen voor deze strandzonering en het voorliggende toekomstperspectief. Er ligt nu nog een grote uitdaging voor het vervolg: we moeten ook tot goede afspraken komen met de betrokken partijen over de duinen en de binnenduinrand. En over de gedragscode voor strandactiviteiten en -evenementen die negatief uitwerken op natuur en landschap. We blijven ons dus inspannen voor behoud van rust en ruimte, natuur en landschap langs onze prachtige kust.

Bijeenkomsten voor kustliefhebbers

De natuurorganisaties geven op deze eerste uitwerking van het kustpact graag toelichting aan hun achterban, de kustliefhebbers, maar ook om reacties op te halen en suggesties mee te nemen voor het vervolg over de duinen en binnenduinrand. Daarom organiseren we eind november twee bijeenkomsten. Later deze week volgen datum, locaties en tijden op https://www.noord-holland.nl/. Houd de website daarom in de gaten. Daarnaast zullen we Provinciale Statenleden en gemeenteraden informeren over onze standpunten via een brief.

Over het proces

Het toekomstperspectief en de strandzonering die de bestuurders nu in concept voorleggen aan hun achterban, is opgesteld op basis van verschillende werkateliers en inloopateliers met de betrokken organisaties en inwoners van de kustgebieden. Nadat de voorstellen deze maand zijn voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden, waterschapsleden en achterbannen, kunnen het perspectief en de zonering nog aanpast worden. Naar verwachting worden de stukken begin volgend jaar definitief vastgesteld.

Lees meer
Kustpact Uitgewerkt, Zones Strand In Kaart Gebracht

Kustpact uitgewerkt, zones strand in kaart gebracht

3 november 2017

PERSBERICHT

Werken aan een toekomstbestendige visie voor de Noord-Hollandse kust
 
Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust. Waar krijgt de natuur voorrang? En waar mag nog gebouwd worden? “De kust is van ons allemaal. Ik ben blij dat wij ons samen inzetten voor het bewaren van de goede balans tussen ‘rust en reuring’ en de kust zo een kwaliteitsimpuls willen geven”, aldus gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Joke Geldhof. “Het is geen ‘of-of’, het is ‘én-én. Er moet ruimte zijn voor mooie natuur, stilte en ongereptheid EN er moet ruimte zijn voor hoogwaardige recreatie, drukte en levendigheid.”
De bestuurders van de 27 kustpactpartners die in Noord-Holland met de kust te maken hebben, hebben als uitwerking van het Kustpact een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Hierin spreken de partners af waar op het strand tot 2025 geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Zij hebben afgesproken deze uitwerking de komende tijd voor te leggen aan hun achterban. Het gezamenlijke doel is een toekomstbestendige visie voor de Noord-Hollandse kust te ontwikkelen waar bescherming en behoud van de waarden van de kust als vrije toegankelijke ruimte aan de ene kant en recreatie en economie aan de andere kant een plek hebben.
Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort en voorzitter van de Noord-Hollandse kustgemeenten zegt: “We zijn op de goede weg. De gemeenten hebben en voelen een grote verantwoordelijkheid om vanuit hun maatschappelijke taak zorgvuldig met de kust om te gaan. Het is niet altijd eenvoudig om met zoveel partners een belangrijke opdracht als deze op te pakken. Het is een kwestie van vallen en opstaan. Deze eerste uitwerking is een goede stap voorwaarts naar een toekomstbestendig en realistisch Kustpact.”
“Strandondernemers zien mogelijkheden om de kwaliteit te verhogen en natuur te versterken juist door deze met economische belangen te verbinden. Een louter conserverende benadering uitgaand van beperkende maatregelen zal averechts werken. Ondernemers hechten dan ook veel waarde aan een samenwerkingsvorm met uitvoeringsagenda waarin de balans tussen rust en reuring gestimuleerd wordt”, voegt Falco Bloemendaal, voorzitter KHN Noord-Holland, toe namens de strandondernemers.
Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, laat namens de natuurorganisaties weten tevreden te zijn met het resultaat. “Dankzij de strandzonering is helder waar natuur voorop staat, waar extra natuurontwikkeling mogelijk is en waar heel beperkt eventueel extra recreatieve bebouwing kan worden toegevoegd, bovenop al vergunde bouwlocaties. Hierdoor is er naar onze opvatting een goede balans ontstaan tussen natuur en recreatieve bebouwing. Er ligt nu nog een grote uitdaging voor het vervolg: we moeten ook tot goede afspraken komen over de duinen en de binnenduinrand. Ook daarvoor zullen ons inspannen voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap.”
 
Toekomstperspectief en strandzonering
 
Het Toekomstperspectief Kust beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. In deze fase richten het Toekomstperspectief en de Strandzonering zich op het strand. De andere onderdelen, zoals de binnenduinrand, komen daarna aan bod. De verschillende omschreven zones op het strand zijn inzichtelijk gemaakt op een kaart.
Voor Noord-Holland is de kust van groot belang. Zowel voor de inwoners van de provincie als voor de toeristen. In het nationale Kustpact hebben alle ondertekenaars afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met nieuwe recreatieve bebouwing. De Noordzeekust is na Amsterdam de grootste toeristische trekpleister in Noord-Holland en goed voor een omzet van meer dan 1 miljard euro per jaar.
Het conceptperspectief dat de bestuurders zullen voorleggen aan hun achterban, is opgesteld op basis van verschillende werkateliers en inloopateliers met de betrokken organisaties en inwoners van de kustgebieden. Nadat de voorstellen zijn voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden, Staten, besturen en achterbannen, kunnen het perspectief en de zonering nog aangepast worden. Naar verwachting wordt deze uitwerking begin volgend jaar definitief vastgesteld.
Provincie Noord -Holland
Lees meer
Provincie Verdubbelt Crowdfunding Voor Natuur

Provincie verdubbelt crowdfunding voor natuur

Persbericht

19 juli 2017. Wie plannen heeft voor stadsnatuur, een bijenlint, een tiny forest of een ander natuurinitiatief in Noord-Holland kan maximaal € 5.000,- ontvangen van de provincie mits zij de andere helft via crowdfunding ophalen. Tijdens deze ‘verdubbelaar’ actie werkt de provincie Noord-Holland samen met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) én het crowdfundingplatform ‘Voor je Buurt’. Zij organiseren  workshops om initiatiefnemers op weg te helpen met het starten van een crowdfunding campagne. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor €50.000 beschikbaar gesteld.
Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): “Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): “Deze samenwerking en actie is een mooie manier om inwoners en ondernemers te stimuleren om in hun eigen leefomgeving te investeren. Een mooi voorbeeld is Heiloo waar diverse soorten bloemen en bomen zijn geplant om de overlevingskansen van bijen te vergroten (een zogenoemde bijenlint). Dergelijke initiatieven zoeken wij dus! Deze initiatieven dragen bij aan meer natuur én biodiversiteit. Een mooie win- win- situatie dus.”
De website crowdfundingvoornatuur.nl is niet alleen bedoeld om geld op te halen. Crowdfunding kan ook bijdragen aan meer draagvlak, meer bewustwording  in de omgeving en meer betrokkenheid bij het initiatief. Provincie Noord-Holland wil met de ‘verdubbelaar’ initiatiefnemers een steun in de rug geven.
Er zijn al meer initiatieven gerealiseerd in Noord-Holland: in Amsterdam-West is  een terrein  omgetoverd tot een groene oase en is een mussenkolonie  uitgezet. Sinds dit voorjaar kunnen de padden in Overveen dankzij  paddenschermen veilig de drukke weg oversteken. Margreet Pruijt van de campagne Red de Pad in Overveen is enthousiast over de crowdfunding: “Crowdfunding is ontzettend veel werk, maar geeft ook heel veel energie terug. Je kon er niet omheen dat we hiermee bezig waren!”
Meer informatie:
Op 13 september van 16.30-21.00 uur vindt in de Hortus Botanicus de eerste workshop plaats waarin initiatiefnemers op weg geholpen worden met het starten van een campagne. Aanmelden kan via voornatuur@voorjebuurt.nl.

foto: Provincie Noord -Holland

Lees meer
Het Kooibosch: “een Botanische Parel”  

Het Kooibosch: “een botanische parel”  

Bij Callantsoog ligt een speciaal stukje duin, met daarnaast een speciaal stukje bos: het Luttickduin en het Kooibosch. In het midden van dit bos strekt zich een stuk grasland uit dat vol staat met bijzondere planten, zoals orchideeën, vlozegge en galigaan. Eeuwen geleden lag hier een kreek, maar die is opgedroogd en dichtgegroeid. Het gebied is daarna niet bemest of ontwaterd, waardoor dit bijzondere grasland – schraalgrasland – kon ontstaan.

Op 12 juli 2017 organiseerde Duinbehoud een exclusieve excursie door het Kooibosch voor donateurs. Jan Cevat ging mee en doet verslag:

“Het Kooibosch bezocht ik al eerder: in de jaren ‘70 als lid van de CJN Alkmaar en begin jaren ‘80 als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer. Maar sindsdien niet meer, dus ik was erg benieuwd hoe het er nu uitziet.

Met een groepje donateurs van Duinbehoud en vrijwilligers van Staatsbosbeheer wachten we boswachter Frans Erinkveld op, die ons meeneemt ‘zijn’ gebied in. Het weer zit niet erg mee; tot 12 uur is er de keuze tussen zachte of heel stevige regenbuien.

Op weg naar het schraalgrasland lopen we door het omliggende bos, dat merendeels bestaat uit doorgeschoten eikenhakhout. We zien nog een aantal oude eikenstoven, maar ook veel jong hout, met struiken als lijsterbes en vuilboom. De ondergroei wordt voor een groot deel ingenomen door brede stekelvaren.

Het schraalgrasland is nog mooier dan ik me kon herinneren. Al van ver is een flinke plek galigaan zichtbaar. Voor orchideeën (brede-, vleeskleurige- en riet) zijn we wat te laat; wel zien we talrijke uitgebloeide bloemstengels. Frans vertelt dat er ook vlozegge moet staan; een goede reden om op de knieën te gaan, na enig zoeken vinden we de plant. De zaden van de vlozegge springen er inderdaad als vlooien vanaf als je ze aanraakt!

Naast tormentil vinden we enkele mooi plekken dophei, volop in bloei. Leuke grasjes zoals tril- en tandjesgras zijn al uitgebloeid, net als het moeraskartelblad, dat er talrijk staat. Ik kan me deze plant niet herinneren van ‘vroeger’; waarschijnlijk is hij hier terecht gekomen door het maaien in verschillende natuurgebieden. Voor we het schraalgrasland verlaten zoeken we nog naar de zeldzame welriekende nachtorchis. Het kost enige moeite, maar uiteindelijk vinden we 7 (grotendeels uitgebloeide) planten.

Frans geeft een toelichting op het waterbeheer van het gebied. Lange tijd moest in droge periodes gekozen worden tussen verdroging van het gebied of inlaat van voedselrijk polderwater; beide met negatieve gevolgen voor de natuur. Sinds enige tijd wordt het polderwater ingelaten via een helofytenfilter (red. een ‘waterfilter’ dat bestaat uit planten, de bacteriën die rondom hun wortels leven zuiveren het water) van bijna een kilometer lang. Nog steeds niet optimaal, maar de waterkwaliteit is al een stuk beter. Jammer dat er geen verbinding is tussen het Zwanenwater met zijn goede kwelwater en het Kooibosch, maar er schijnt een inrichtingsplan klaar te liggen…

Het is goed om te zien dat het Kooibosch ruim 30 jaar na mijn laatste bezoek nog steeds zeer fraai is; een van de botanische parels in Noord-Holland. Wel viel me op dat het er – ondanks de regen – een stuk minder nat was dan in mijn herinnering. Maar dat geldt dit jaar voor zo veel gebieden”

Het Kooibosch is niet vrij te bezoeken, om de bijzondere planten en dieren hun rust te gunnen, maar gelukkig organiseert Staatsbosbeheer er regelmatig wandelingen. De volgende keer ook mee? Kijk voor de volgende excursiedata op www.staatsbosbeheer.nl of www.vvvtopvanholland.nl.

Meer weten over dit bijzondere duingebied? Lees alle ins en outs over het Luttickduin en het Kooibosch in dit artikel  van Jos Lap, gepubliceerd in Duin.

 

 

Lees meer
Verzet Tegen Nieuwbouwplannen Bergen Aan Zee

Verzet tegen nieuwbouwplannen Bergen aan Zee

Via eenvandaag.nl: “In het bescheiden stranddorp Bergen aan Zee liggen er plannen voor een nieuw luxe hotel middenin het duingebied. Inwoners vrezen voor een “Las Vegas aan Zee” en zijn een actiegroep en petitie gestart tegen de rigoureuze nieuwbouwplannen.

Petitie en actiegroep

Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Maar de projectontwikkelaars rekenden buiten de inwoners van Bergen aan Zee. 10.000 mensen hebben inmiddels een petitie tegen de nieuwbouwplannen ondertekend. Ook landelijke organisaties als Natuurmonumenten en stichting Duinbehoud spreken hun steun uit voor de petitie en proberen verdere bebouwing van de Nederlandse kust te beperken. Om Belgische taferelen te voorkomen hebben Nederlandse kustgemeenten en provincies zich vorig jaar verenigd in het kustpact, alleen Bergen aan Zee doet er als een van de weinige gemeentes niet aan mee. ”

” Lees verder op de website van een vandaag 

 

foto Paul Arps

Lees meer
Veldonderzoek Ameland Effect Zandsuppleties Natuur

Veldonderzoek Ameland effect zandsuppleties natuur

Rijkswaterstaat laat veldonderzoek doen naar de gevolgen van het opspuiten van zand op en vlak voor de kust. Deze zogeheten zandsuppleties worden uitgevoerd om Nederland te beschermen tegen de zee. In Friesland start het veldonderzoek vandaag op Ameland. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in hoe kustbescherming en natuurontwikkeling te optimaliseren.

Het veldonderzoek vindt plaats op verschillende plekken langs de Nederlandse kust in Ter Heijde, Heemskerk-Castricum, Texel en op Ameland van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli 2017. Onderzoekers van het instituut Wageningen Marine Research (WMR) voeren het onderzoek uit. Het veldonderzoek is onderdeel van het landelijke onderzoeksproject Natuurlijk Veilig.

Inzicht door onderzoek

Onderzoekers van het WMR voeren verschillende soorten metingen uit vanaf de Luctor, een onderzoeksschip van de Rijksrederij. Zij meten tussen -10 en -3 meter diep de aanwezige vissen en hun voedsel, maar ook eigenschappen van hun leefgebied, zoals het zand. Op ondieper water werken zij vanaf een rubberboot en in het ondiepste deel van het water met netten vanaf het strand. Bij de metingen in de ondiepe kustzone richten de onderzoekers zich bijvoorbeeld ook op de kinderkamerfunctie voor vissen. Zo zitten daar veel babyscholletjes.

Samenwerkingspartners Natuurlijk Veilig 

In project Natuurlijk Veilig werkt Rijkswaterstaat nauw samen met 10 natuurorganisaties. Het project is een vervolg op eerder onderzoek van 2009 tot en met 2015. Op basis van de resultaten van dat onderzoek gaan we gerichter en met meer zorg voor de natuur te werk. Zo houden we al rekening met de broedgebieden van verschillende kustvogels. We blijven uit de buurt van zogende zeehonden. Ook houden we afstand van plekken waar beschermde trekvogels hun voedsel zoeken.

Er is gekozen om de samenwerking voort te zetten en te versterken in het project Natuurlijk Veilig. In november 2016 ondertekenden Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties hiervoor een samenwerkingsconvenant. Op de websitewww.natuurlijkveilig.nl is de laatste stand van zaken te vinden over planning, voortgang, tussenresultaten en conclusies van de onderzoeken binnen het project.

Natuurlijk Veilig is het samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, 12 Landschappen, Natuurmonumenten, PWN, Dunea en Waternet. 

Foto: Rogiro

Lees meer
Back To Top